Oberoende säkerhetsbedömning är en del av riskhanteringen

Den gemensamma säkerhetsmetoden för riskvärdering och riskbedömning (CSM) tillämpas på järnvägarna. VR Track Oy:s bedömnings- och godkännandetjänster är en ackrediterad ISA-anläggning.

Vid betydande ändringar som görs i järnvägssystemet och som kan påverka järnvägssystemets säkerhet, måste riskhantering i enlighet med CSM-förordningen tillämpas. Målet med CSM-förordningen är att bevara järnvägarnas säkerhetsnivå, förenhetliga riskhanteringen i det europeiska järnvägssystemet samt öka informationsutbytet mellan olika aktörer.

Säkerheten i järnvägssystem måste bedömas oberoende. Detta säkerställs genom att använda det oberoende organet för säkerhetsbedömning (ISA). Ett oberoende bedömningsorgan gör en bedömning av den ändamålsenliga tillämpningen av riskhanteringsprocessen och sammanställer en bedömningsberättelse om säkerheten.

Trafiksäkerhetsverket Trafi har utnämnt VR Track Oy:s Utvärderings- och godkännandetjänster för projektering till att vara en anläggning som uppfyller kraven i riskhanteringsförordningen om oberoende säkerhetsbedömning. Utvärderingsverksamhetens kompetensområde, som ackrediterats av det finska nationella ackrediteringsorganet FINAS, omfattar säkerhetsbedömning av följande delsystem:

  • Delsystem för trafikstyrning, hantering och signalering (CCS)
  • Energidelsystemen (ENE)
  • Infrastrukturdelsystemen (INS) inklusive järnvägstunnlar (SRT) och tillgänglighet (PRM)
  • Drift och trafikledning (TSD)

Dessutom omfattar kompetensområdet bedömning av systemen för säkerhetsledning.

Bedömningsorganet har dessutom ackreditering för oberoende säkerhetsbedömning i enlighet med standarderna EN50126, EN50128 och EN50129 för delsystemet för trafikstyrning, hantering och signalering (CCS).

 

Kontaktpersoner

Lassi Matikainen

Technical Director

+358 40 8621 711

lassi.matikainen@vr.fi

Offertinfordran

Vänligen skicka offertinfordran per e-post till

tarjouspyynnot@vrtrack.fi