Ansvarighet är en del av vår dagliga verksamhet

Ansvarighet utgör grunden för vår verksamhet och är en av våra värdegrunder. För oss innebär ansvarighet att ta hand om våra kunder, vår personal, miljön, säkerheten och ekonomin.

Vi erbjuder våra kunder trygga och allt effektivare lösningar, och i produktionen av dessa utnyttjar vi modern teknik.

Ur det ekonomiska ansvarets synvinkel utgör ansvarighet grunden för den ekonomiska ledningen. Vi arbetar med hög kvalitet och strävar efter att skapa lönsam tillväxt.

VR Track Oy:s verksamhetssystem är certifierat för företagets samtliga affärsverksamheters del i enlighet med ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och OHSAS 18001:2007.

Ansvarighet är attityd och aktion

Vi vill att vår personal lyckas och mår bra

Ur personalsynpunkt anser vi det viktigt att vara en bra arbetsgivare. Detta innebär kontinuerlig utveckling av såväl lednings- som chefsarbetet.

Vi vill att våra anställda lyckas och mår bra. Med anledning av detta förnyar vi vårt ledningssätt, vi söker idéer till förbättring bland vår personal, vi utvecklar vårt incitamentsinitiativ och dessutom skapar vi samarbeten och karriärstegar inom koncernen.

Vi tror på att en nöjd personal garanterar framgång.

 

Vi skapar säkerhetskulturen tillsammans

Säkerhetsmässigt är det av yttersta vikt att minimera säkerhetsriskerna och utveckla säkerhetskulturen.

Arbetssäkerhet bygger på förebyggande åtgärder. Vi har förbundit oss till noll olyckor-tänkandet, enligt vilket alla olyckor går att förebygga. Vi vill dra lärdom av risksituationer och fel som har inträffat.

Vi säkerställer trygga verksamhetssätt och förhållanden − varje dag.

Vårt mål är att vara den tryggaste och mest miljövänliga partnern

Vi vill förbinda oss till långsiktigt miljöarbete.

I vårt miljöansvar anser vi det viktigt att minska energiförbrukningen och mängden skadliga utsläpp. Vi följer VR Groups Miljömanual samt miljöstandarden ISO 14001.

Vi deltar i talkoarbeten − Vi följer VR-koncernens gemensamma miljöpolitik.