Vi säkerställer trygga verksamhetssätt och förhållanden − varje dag

Den bärande tanken som genomsyrar vår verksamhet är vårt helhetsansvar för järnvägarnas och personalens säkerhet. Ingenting i vår verksamhet får äventyra varken person- eller godstrafikens säkerhet och tågtrafiken får i sin tur inte äventyra säkerheten för våra anställda eller kompanjoner.

Vår satsning på förebyggande åtgärder gällande arbets- och trafiksäkerhet är stor och vi strävar efter att på alla sätt främja säkerhetsutvecklingen inom hela infrastrukturbranschen.

Vi utbildar och introducerar ny och befintlig personal i säkra arbetssätt och vi ser efter våra underentreprenörer och kompanjoner på samma sätt.

Vårt säkerhetssystem består av ett ledningssystem för arbetshälsovård och arbetssäkerhet, ett ledningssystem för trafiksäkerhet samt ett säkerhetsintyg utfärdat av Trafiksäkerhetsverket Trafi. Principerna i säkerhets- och miljöprogrammen som vi följer förbinder även våra materialleverantörer och underleverantörer.

Att ta hand om arbetssäkerheten är allas ansvar. Identifiering av risker i det egna arbetet är en viktig del av vår verksamhet.

Arbetssäkerhetsverksamheten är en central del av vårt dagliga arbete

Vi vidtar systematiskt och ändamålsenligt åtgärder som främjar arbetssäkerheten i all vår verksamhet. Det är allas ansvar att ingripa i riskabel verksamhet och rapportera de observerade bristerna. Vi drar lärdom av risksituationer och fel som har inträffat.

Målet med arbetssäkerhetsverksamheten är att främja säkerheten i arbetet och personalens arbetsförmåga så att vi även kan påverka produktiviteten, företagsbilden och personalens välmående på ett positivt sätt.

Vi definierar årligen mål och mätare för arbetssäkerheten och vi följer upp dem noggrant. Vi satsar särskilt på förebyggande åtgärder samt aktiv kommunikation som främjar arbetssäkerheten. Under 2016 fick VR Track Noll olyckor-forumets nivåklassificering III för arbetssäkerhet Med siktet inställt på världstoppen.

 

Vi utvecklar järnvägssäkerheten

Vi trafikerar järnvägsnätet med arbetsmaskiner. Som utövare av järnvägstrafik upprätthåller vi järnvägarnas säkerhetsnivå och vi utvecklar kontinuerligt säkerheten för trafikeringen och verksamheten relaterad till den. Vårt mål är att förbättra helhetssäkerheten på järnvägarna.

Vi ställer upp årliga mål och mätare för järnvägssäkerheten. Vårt ledningssystem för järnvägssäkerhet och säkerhetsintyget utfärdat av Trafiksäkerhetsverket Trafi styr vår verksamhet.

Vårt mål är att förbättra helhetssäkerheten på järnvägarna.